รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เลย อำเภอ นาแห้ว ตำบล นาพึง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
42060301 นาพึง ระดับดี
42060302 นาจาน ระดับพัฒนา
42060303 นาพระ ระดับพัฒนา
42060304 นาท่อน ระดับพัฒนา
42060305 เกลี้ยง ระดับพัฒนา
42060306 ลาด ระดับพัฒนา
42060307 นาแซง ระดับพัฒนา
42060308 กลาง ระดับพัฒนา