รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เลย อำเภอ เชียงคาน ตำบล เชียงคาน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
42030101 เชียงคาน ระดับดี
42030102 เชียงคาน ระดับพัฒนา
42030103 คกมาด ระดับดี
42030104 น้อย ระดับดี
42030105 โนนสว่าง ระดับดีเยี่ยม
42030106 ท่านาจันทร์ ระดับดี