รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุดรธานี อำเภอ พิบูลย์รักษ์ ตำบล บ้านแดง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
41230101 แดง ระดับดี
41230102 หนองผักแว่น ระดับดี
41230103 ไชยวานน้อย ระดับดี
41230104 ดงยาง ระดับมาก
41230105 โพธิ์ ระดับดี
41230106 ดอนเขือง ระดับดี
41230107 แดง ระดับดี
41230108 โนนดู่ ระดับดี
41230109 โนนลือชัย ระดับดี
41230110 แดง ระดับดี
41230111 แดง ระดับดี
41230112 ไชยวานพัฒนา ระดับดี
41230113 แดง ระดับดี
41230114 ดงไร่ ระดับดี
41230115 พรพิบูลย์ ระดับมาก