รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุดรธานี อำเภอ พิบูลย์รักษ์ ตำบล บ้านแดง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
41230101 บ้านแดง ระดับดี
41230102 บ้านหนองผักแว่น ระดับดี
41230103 บ้านไชยวานน้อย ระดับดี
41230104 บ้านดงยาง ระดับมาก
41230105 บ้านโพธิ์ ระดับดี
41230106 บ้านดอนเขือง ระดับดี
41230107 บ้านแดง ระดับดี
41230108 บ้านโนนดู่ ระดับดี
41230109 บ้านโนนลือชัย ระดับดี
41230110 บ้านแดง ระดับดี
41230111 บ้านแดง ระดับดี
41230112 บ้านไชยวานพัฒนา ระดับดี
41230113 บ้านแดง ระดับดี
41230114 บ้านดงไร่ ระดับดี
41230115 บ้านพรพิบูลย์ ระดับมาก