รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุดรธานี อำเภอ ทุ่งฝน ตำบล นาทม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
41070401 นาทม ระดับมาก
41070402 นาทม ระดับมาก
41070403 โนนหนามแท่ง ระดับมาก
41070404 โนนสวรรค์ ระดับมาก
41070405 ช้างใหญ่ ระดับมาก
41070406 ช้างน้อย ระดับมาก