รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุดรธานี อำเภอ ทุ่งฝน ตำบล ทุ่งฝน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
41070101 ทุ่งฝน ระดับมาก
41070102 โนนสะอาด ระดับมาก
41070103 ธาตุน้อย ระดับมาก
41070104 ก่อสำราญ ระดับมาก
41070105 โพนสูง ระดับมาก
41070106 ท่าช่วง ระดับมาก
41070107 กุดค้า ระดับมาก
41070108 ทุ่งฝน ระดับมาก
41070109 โนนสะอาด ระดับมาก
41070110 กุดค้า ระดับมาก
41070111 ทุ่งฝน ระดับมาก
41070112 ทุ่งพัฒนา ระดับมาก
41070113 ศรีสงคราม ระดับมาก