รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุดรธานี อำเภอ เมืองอุดรธานี ตำบล หนองไผ่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
41012101 หนองไผ่ ระดับมาก
41012102 แม่นนท์ ระดับมาก
41012103 หนองบัวเงิน ระดับมาก
41012104 หนองตะไก้ ระดับดี
41012105 หนองตะไก้เหนือ ระดับดีเยี่ยม
41012106 หนองนาเจริญ ระดับดี
41012107 หนองตะไก้น้อย ระดับดี
41012108 หนองหิน ระดับมาก
41012109 ทอนกลาง ระดับดี
41012112 หนองตะไก้ใต้ ระดับดี
41012111 นาทองคำ ระดับดี
41012110 หนองบัวทอง ระดับมาก