รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ ภูผาม่าน ตำบล ภูผาม่าน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
40200301 ภูผาม่าน ระดับดี
40200302 ซำภูทองใต้ ระดับพัฒนา
40200303 สว่างโนนสูง ระดับมาก
40200304 ท่ากระบือ ระดับดีเยี่ยม
40200305 นาน้ำซำ ระดับดีเยี่ยม
40200306 โนนสว่าง ระดับมาก
40200307 นาน้ำซำใหม่ ระดับพัฒนา
40200308 ห้วยถ้ำเต่า ระดับมาก
40200309 ภูกระแต ระดับดี