รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ หนองสองห้อง ตำบล ดอนดั่ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
40151001 ดอนดั่ง ระดับดี
40151002 กระหนวน ระดับดี
40151003 หนองทุ่ม ระดับดี
40151004 หนองวัดป่า ระดับดี
40151005 หนองค่าย ระดับดี
40151006 โนนสว่าง ระดับดี
40151007 หินแร่ ระดับดี
40151008 หนองแวงน้อย ระดับดี
40151009 โนนทัน ระดับดี
40151010 เสรีชล ระดับดี