รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ บ้านไผ่ ตำบล ภูเหล็ก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
40101101 ภูเหล็ก ระดับดีเยี่ยม
40101102 โนนสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
40101103 ภูเหล็กน้อย ระดับดีเยี่ยม
40101104 หนองหญ้าปล้อง ระดับดีเยี่ยม
40101105 หนองรูแข้ ระดับดีเยี่ยม
40101106 ภูเงิน ระดับดีเยี่ยม
40101107 ภูเงิน ระดับดีเยี่ยม
40101108 หนองรูแข้ ระดับดีเยี่ยม