รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ สีชมพู ตำบล ศรีสุข
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
40060202 ลอมไผ่ ระดับดีเยี่ยม
40060204 ขมิ้น ระดับดีเยี่ยม
40060205 โนนหัวนา ระดับดีเยี่ยม
40060206 เก่าขาม ระดับดีเยี่ยม
40060208 หินลาดทุ่งโพธิ์ ระดับดีเยี่ยม
40060209 โคกกุง ระดับดีเยี่ยม
40060213 ศรีสุข ระดับดีเยี่ยม
40060215 โคกเจริญ ระดับดีเยี่ยม
40060201 โคกไม้งาม ระดับดีเยี่ยม
40060203 โสกรัง ระดับดีเยี่ยม
40060207 กุดบัว ระดับดีเยี่ยม
40060210 โคกม่วง ระดับดีเยี่ยม
40060211 โนนอุดม ระดับดีเยี่ยม
40060212 พิศาลพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
40060214 วังทรายขาว ระดับดีเยี่ยม