รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ ชุมแพ ตำบล โนนหัน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
40050201 โนนหัน ระดับดีเยี่ยม
40050207 หนองม่วง ระดับดีเยี่ยม
40050202 โนนชัย ระดับดีเยี่ยม
40050203 ร่องแซง ระดับดีเยี่ยม
40050204 โนนชาติ ระดับดีเยี่ยม
40050205 โนนเมือง ระดับดีเยี่ยม
40050206 โนนงาม ระดับดีเยี่ยม
40050208 หนองคอง ระดับดีเยี่ยม
40050209 หลังโนนชาติ ระดับดีเยี่ยม
40050210 โนนหันใน ระดับดีเยี่ยม