รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ หนองเรือ ตำบล โนนสะอาด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
40040901 โนนสะอาด ระดับดี
40040902 หนองไฮ ระดับดี
40040903 โนนจั่น ระดับดี
40040906 หนองลุมพุก ระดับดี
40040907 หนองแวง ระดับมาก
40040910 โนนสวรรค์ ระดับดี
40040912 พรสวรรค์ ระดับดี
40040914 โนนสว่าง ระดับมาก
40040915 ใหม่สันติสุข ระดับมาก
40040911 โนนคูณ ระดับดีเยี่ยม
40040904 หนองแก ระดับดีเยี่ยม
40040905 โคกกลาง ระดับดี
40040908 โนนหินแห่ ระดับดี
40040909 ดอนหัน ระดับดีเยี่ยม
40040913 โนนศิลา ระดับดีเยี่ยม