รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ บ้านฝาง ตำบล บ้านเหล่า
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
40020409 โนนเขวา ระดับมาก
40020414 ใหม่สุขสันติ ระดับมาก
40020401 หนองบัว ระดับมาก
40020406 แดง ระดับมาก
40020410 ค้อ ระดับมาก
40020411 บึงสวาง ระดับมาก
40020412 แดง ระดับมาก
40020402 บ้านหนองชาด ระดับมาก
40020403 บ้านเหล่า ระดับมาก
40020404 บ้านเขื่อน ระดับมาก
40020405 หนองสวรรค์ ระดับมาก
40020407 หนองแวง ระดับมาก
40020408 กระพี้ ระดับมาก
40020413 หนองสุขเจริญ ระดับมาก