รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ เมืองขอนแก่น ตำบล บ้านเป็ด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
40011505 บ้านหัวทุ่ง ระดับดีเยี่ยม
40011504 บ้านโคกฟันโปง ระดับดีเยี่ยม
40011503 บ้านเป็ด ระดับดีเยี่ยม
40011502 บ้านเป็ด ระดับดีเยี่ยม
40011501 บ้านเป็ด ระดับดีเยี่ยม
40011506 บ้านคำไฮ ระดับดี
40011507 บ้านกอก ระดับดีเยี่ยม
40011508 บ้านหนองโจด ระดับดี
40011509 หนองขาม ระดับพัฒนา
40011510 บ้านคำไฮ ระดับดีเยี่ยม
40011511 บ้านสันติสุข ระดับดีเยี่ยม
40011512 บ้านกอกน้อย ระดับดีเยี่ยม
40011513 บ้านพรสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
40011514 บ้านหัวทุ่งนคร ระดับดีเยี่ยม
40011515 บ้านหนองขาม ระดับดีเยี่ยม
40011516 บ้านแก่นพยอม ระดับดีเยี่ยม
40011517 บ้านเดชา ระดับดีเยี่ยม
40011518 บ้านเป็ด ระดับดีเยี่ยม
40011519 บ้านกังวาน ระดับดีเยี่ยม
40011520 บ้านสุภัทรา ระดับดีเยี่ยม
40011521 บ้านโคกฟันโปง ระดับดีเยี่ยม
40011522 บ้านแก่นทอง ระดับดีเยี่ยม
40011523 บ้านไทรทอง ระดับดี