รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ นาวัง ตำบล เทพคีรี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39060501 นาชุมแซง ระดับดีเยี่ยม
39060502 ผาเจาะ ระดับดีเยี่ยม
39060503 วังม่วง ระดับดีเยี่ยม
39060504 วังโปร่ง ระดับดีเยี่ยม
39060505 ภูเขาวง ระดับดี
39060506 เทพคีรี ระดับดีเยี่ยม
39060507 เทพคีรีเหนือ ระดับดีเยี่ยม
39060508 วังสามหาบ ระดับดีเยี่ยม