รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ นาวัง ตำบล วังปลาป้อม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39060401 บ้านวังปลาป้อม ยังไม่ประเมิน
39060402 บ้านโคกเจริญ ระดับพัฒนา
39060403 บ้านวังปลาป้อม ระดับดี
39060404 บ้านโคกสสะอาด ระดับดี
39060405 บ้านโคกหนองบัว ระดับดี
39060406 บ้านหนองหัวช้าง ระดับดี
39060407 บ้านกุดดู่ ระดับดี
39060408 บ้านโคกสว่าง ระดับดี