รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ นาวัง ตำบล วังทอง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39060301 โนนภูทอง ระดับดีเยี่ยม
39060302 วังสำราญ ระดับดีเยี่ยม
39060303 ผาอินทร์แปลง ระดับดีเยี่ยม
39060304 สวนสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
39060305 ไทยนิยม ระดับดีเยี่ยม
39060306 โคกสง่า ระดับดีเยี่ยม
39060307 นาสุรินทร์ ระดับดีเยี่ยม
39060308 นาเจริญ ระดับดีเยี่ยม
39060309 ไทยสามัคคี ระดับดีเยี่ยม
39060310 แสงทองพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
39060311 วังไผ่ ระดับดีเยี่ยม
39060312 วังสำราญใต้ ระดับดีเยี่ยม