รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ นาวัง ตำบล นาแก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39060206 ดอนมะค่า ยังไม่ประเมิน
39060201 บ้านนาแก ระดับดีเยี่ยม
39060202 บ้านนาแก ระดับดีเยี่ยม
39060203 หนองค้อ ระดับดีเยี่ยม
39060204 ค้อใหม่ ระดับดีเยี่ยม
39060207 นาแกเหนือ ระดับดีเยี่ยม
39060210 นาดินดำ ระดับดีเยี่ยม
39060205 นาส้มโฮง ยังไม่ประเมิน
39060208 นาซำจวง ยังไม่ประเมิน
39060209 ผาเวียง ยังไม่ประเมิน