รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ นาวัง ตำบล นาเหล่า
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39060101 นากลาง ระดับดี
39060102 โคกนาเหล่า ระดับดี
39060103 โคกกระทอ ระดับดี
39060104 ใหม่สามพลัง ระดับดี
39060105 โคกนาเหล่า ระดับพัฒนา
39060106 นาสมนึก ระดับดี
39060107 นากลาง ระดับดี
39060108 นาสมหวัง ระดับดี
39060109 นาวัง ระดับมาก
39060110 หนองหินตั้ง ระดับดีเยี่ยม
39060111 บางพระจันทร์ ระดับดี
39060112 ใหม่บูรพา ระดับดี
39060113 นากลาง ระดับพัฒนา