รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ สุวรรณคูหา ตำบล กุดผึ้ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39050801 กุดผึ้ง ระดับดีเยี่ยม
39050802 หนองเหลือง ระดับดีเยี่ยม
39050803 เชียงฮาย ระดับดีเยี่ยม
39050804 โนนป่าหว้าน ระดับดีเยี่ยม
39050805 นาไก่ ระดับดีเยี่ยม
39050806 นาไร่เดียว ไม่ผ่านเกณฑ์
39050807 หินยกยูง ระดับดีเยี่ยม
39050808 นาคำน้อย ระดับดีเยี่ยม