รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ สุวรรณคูหา ตำบล บุญทัน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39050701 บุญทัน ระดับดี
39050702 บุญทันสอง ระดับมาก
39050703 น้ำโมง ระดับมาก
39050704 แสงอรุณ ระดับพัฒนา
39050709 สระแก้ว ระดับดี
39050705 คลองเจริญ ระดับดีเยี่ยม
39050706 คลองเจริญ ระดับดีเยี่ยม
39050707 โคกนกพัฒนา ระดับพื้นฐาน
39050708 โคกสาริกา ระดับพื้นฐาน