รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ สุวรรณคูหา ตำบล สุวรรณคูหา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39050601 ทรายทอง ระดับดีเยี่ยม
39050602 ภูวงศ์ ระดับพัฒนา
39050603 ภูทอง ระดับดีเยี่ยม
39050604 ศรีสุวรรณ ระดับพัฒนา
39050605 พนมพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
39050606 สุวรรณคูหา ระดับพัฒนา
39050607 หนองกุงใต้ ระดับดีเยี่ยม
39050608 หนองกุง ระดับดีเยี่ยม