รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ สุวรรณคูหา ตำบล ดงมะไฟ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39050501 ดงมะไฟ ระดับดี
39050502 ดงมะไฟ ระดับดีเยี่ยม
39050503 ดงมะไฟ ระดับดีเยี่ยม
39050504 วังหินซา ระดับดีเยี่ยม
39050505 นาไร่ ระดับดีเยี่ยม
39050506 โนนสง่า ระดับดีเยี่ยม
39050507 ผาซ่อน ระดับดีเยี่ยม
39050508 โชคชัย ระดับดีเยี่ยม
39050509 วังหินซาเหนือ ระดับดีเยี่ยม
39050510 โนนมีชัย ระดับพื้นฐาน
39050511 นาเจริญ ระดับมาก
39050513 ดงมะไฟ ระดับดีเยี่ยม
39050512 โชคชัย ระดับดีเยี่ยม