รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ สุวรรณคูหา ตำบล นาด่าน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39050401 นาด่าน ระดับดี
39050402 ส้มป่อย ระดับดี
39050403 กุดฮู ระดับดีเยี่ยม
39050404 หนองบัวน้อย ระดับดีเยี่ยม
39050405 โนนชาด ระดับดีเยี่ยม
39050406 หนองเห็น ระดับพัฒนา
39050407 สุขสำราญ ระดับดี
39050408 ทุ่งสว่าง ระดับดี
39050409 หนองบัวงาม ระดับพัฒนา
39050410 ชมภูทอง ระดับดีเยี่ยม
39050411 ค่ายเมืองแสน ระดับดี