รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ สุวรรณคูหา ตำบล นาดี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39050301 นาดี ระดับดีเยี่ยม
39050302 โนนงาม ระดับดีเยี่ยม
39050303 เซิน ระดับดีเยี่ยม
39050304 โนนสำราญ ระดับดีเยี่ยม
39050305 วิจิตรพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
39050306 ค่ายสว่าง ระดับดีเยี่ยม
39050307 ราษฎร์เกษมศรี ระดับดีเยี่ยม
39050308 ค่ายสว่างพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
39050309 เซินน้อย ระดับดีเยี่ยม
39050310 วิจิตรพัฒนาสอง ระดับดีเยี่ยม
39050313 แสงอรุณ ระดับดีเยี่ยม
39050311 นาดีสอง ระดับดีเยี่ยม
39050312 ศรีสำราญ ระดับดีเยี่ยม