รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ สุวรรณคูหา ตำบล บ้านโคก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39050214 เพ็กทอง ระดับดีเยี่ยม
39050201 โคก ระดับดีเยี่ยม
39050202 โนนปอแดง ระดับดีเยี่ยม
39050203 ทุ่งน้อย ระดับดีเยี่ยม
39050204 นาโมง ระดับดีเยี่ยม
39050205 กกต้อง ระดับดีเยี่ยม
39050206 โนนอุดม ระดับดีเยี่ยม
39050207 โนนกกข่า ระดับดีเยี่ยม
39050208 ดงบัง ระดับดีเยี่ยม
39050209 ต่างแดน ระดับดีเยี่ยม
39050210 โคกสอง ระดับดีเยี่ยม
39050211 โนนปอแดงสอง ระดับดีเยี่ยม
39050212 ดงบังน้อย ระดับดีเยี่ยม
39050213 โคกกลาง ระดับดีเยี่ยม
39050215 ต่างแคน ระดับดีเยี่ยม