รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ สุวรรณคูหา ตำบล นาสี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39050101 นาสี ระดับดีเยี่ยม
39050102 ขาม ระดับดีเยี่ยม
39050103 นาตาเหลว ระดับดีเยี่ยม
39050104 หินฮาว ระดับดีเยี่ยม
39050105 โนนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
39050106 ดงยาง ระดับดีเยี่ยม
39050107 คูหาพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
39050108 ศรีวิไล ระดับดีเยี่ยม
39050109 ซำภูทอง ระดับมาก
39050110 นานิคม ระดับดีเยี่ยม
39050111 น้ำกง ระดับดีเยี่ยม
39050112 พิทักษ์พัฒนา ระดับดีเยี่ยม
39050113 สุรินทร์พัฒนา ระดับดีเยี่ยม
39050114 ห้วยหันพัฒนา ระดับดีเยี่ยม