รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ ศรีบุญเรือง ตำบล หันนางาม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39041201 ศรีประเสริฐ ระดับดีเยี่ยม
39041202 โปร่งแจ้ง ระดับดี
39041203 ห้วยกวางทอง ระดับดีเยี่ยม
39041204 สวนสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
39041205 นาดี ระดับดีเยี่ยม
39041206 โนนข่า ระดับมาก
39041207 หันนางาม ระดับดีเยี่ยม
39041208 เหล่าใหญ่ ระดับดีเยี่ยม