รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ ศรีบุญเรือง ตำบล ทรายทอง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39041101 ทรายทอง ระดับดีเยี่ยม
39041102 เหล่านาดี ระดับดี
39041103 น้ำลัด ระดับดี
39041104 หนองขาม ระดับดีเยี่ยม
39041105 ดอนข่า ระดับดีเยี่ยม
39041106 หนองอุ ระดับดีเยี่ยม
39041107 ทรายมูล ระดับดีเยี่ยม
39041108 กุดหัวแฮต ระดับดี
39041109 ท่างาม ระดับดีเยี่ยม
39041110 กุดแข้ ระดับดีเยี่ยม