รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ ศรีบุญเรือง ตำบล หนองแก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39041001 หนองแก ระดับดี
39041002 สระแก้ว ระดับดี
39041003 ทุ่งกกทัน ระดับดี
39041004 หนองผือ ระดับดี
39041005 โนนประดู่ ระดับดี
39041006 หนองโก ระดับดี
39041007 สำราญสุข ระดับดี
39041008 หนองแกเหนือ ระดับดี
39041009 พุทไธสงค์ ระดับดี
39041010 หนองแกกลาง ระดับดี
39041011 หนองผือน้อยพัฒนา ระดับดี