รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ ศรีบุญเรือง ตำบล หนองกุงแก้ว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39040901 หนองคังคา ระดับดี
39040902 โนนสะอาด ระดับดีเยี่ยม
39040903 คอกวัว ระดับดีเยี่ยม
39040904 หนองกุงแก้ว ระดับดีเยี่ยม
39040905 ผาสุก ระดับดีเยี่ยม
39040906 นาสำราญ ระดับดีเยี่ยม
39040907 ผาเสด็จ ระดับดี
39040908 ผาสวรรค์ ระดับดี
39040909 วังไชย ระดับดีเยี่ยม
39040910 ทองดีพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
39040911 นารุ่งเรือง ระดับดีเยี่ยม
39040913 ใหม่ทานตะวัน ระดับดีเยี่ยม
39040912 ศรีหนองกุง ระดับดีเยี่ยม