รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ ศรีบุญเรือง ตำบล ยางหล่อ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39040701 ดอนเล้า ระดับดี
39040702 ป่าคา ระดับดี
39040703 โนนสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
39040704 ยางหล่อ ระดับดี
39040705 หล่อพัฒนา ระดับดี
39040706 โนนสวนกล้วย ระดับดี
39040707 ดอนเกล็ด ระดับดี
39040708 โนนม่วงน้อย ระดับดี
39040709 หนองเป็ด ระดับดี
39040710 สันป่าพลวง ระดับดี
39040711 ศรีอุดม ระดับดีเยี่ยม
39040712 บูรพา ระดับดี
39040713 ไชยเจริญ ระดับดี
39040714 นาหว้า ระดับดีเยี่ยม
39040715 ศรีนคร ระดับดี