รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ ศรีบุญเรือง ตำบล โนนสะอาด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39040601 โนนสะอาด ระดับดีเยี่ยม
39040602 หินตลาด ระดับดีเยี่ยม
39040603 วังโปร่ง ระดับดีเยี่ยม
39040604 โนนคูณ ระดับพื้นฐาน
39040605 ทุ่งโพธิ์ ระดับพื้นฐาน
39040606 วังแคน ระดับดีเยี่ยม
39040607 โต่งโต้น ระดับดีเยี่ยม
39040608 วังโพน ระดับดีเยี่ยม
39040609 นาอุดม ระดับดีเยี่ยม
39040610 ห้วยบง ระดับดีเยี่ยม
39040611 คึมน้ำเกลี้ยง ระดับดีเยี่ยม
39040612 ศรีสง่า ระดับดีเยี่ยม
39040613 โนนนาใหม่ ระดับดีเยี่ยม
39040614 โนนหัวนา ระดับดีเยี่ยม
39040615 ศรีภูทอง ระดับดีเยี่ยม
39040616 โนนทอง ระดับดีเยี่ยม
39040617 วังคูณ ระดับดีเยี่ยม