รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ ศรีบุญเรือง ตำบล นากอก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39040501 นากอก ระดับดี
39040502 โคกล่าม ระดับดีเยี่ยม
39040503 กุดดุก ระดับดีเยี่ยม
39040504 โคกม่วง ระดับดีเยี่ยม
39040505 วังไฮ ระดับดีเยี่ยม
39040506 แก ระดับดี
39040507 โนนข่า ระดับดี
39040508 โนนสำราญ ระดับดีเยี่ยม
39040509 โนนงาม ระดับดีเยี่ยม
39040510 โคกสนั่น ระดับดีเยี่ยม
39040511 ตาลเดี่ยว ระดับดีเยี่ยม
39040512 หนองผือ ระดับดีเยี่ยม
39040513 นาหนองทุ่ม ระดับดีเยี่ยม
39040514 สมสนุก ระดับดีเยี่ยม
39040515 ห้วยบ่อทอง ระดับดีเยี่ยม
39040516 ท่าปากเป่ง ระดับดี
39040517 ท่าวารี ระดับดีเยี่ยม
39040518 ม่วงทอง ระดับดีเยี่ยม
39040519 สระแก้ว ระดับดีเยี่ยม
39040520 นากอกคำ ระดับดี
39040521 โนนเกษม ระดับดีเยี่ยม
39040522 สุขเกษม ระดับดีเยี่ยม
39040523 ริมพองพัฒนา ระดับดี