รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ ศรีบุญเรือง ตำบล กุดสะเทียน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39040401 กุดสะเทียน ระดับดี
39040402 โนนเสถียร ระดับดี
39040403 นาชุมแสง ระดับดี
39040404 นาทม ระดับดี
39040405 วังคูณ ระดับดี
39040406 ใหม่ศรีทอง ระดับดี
39040407 โนนกุดแท่น ระดับดี
39040408 คลองเจริญ ระดับดี