รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ ศรีบุญเรือง ตำบล หนองบัวใต้
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39040301 หนองบัวใต้ ระดับดีเยี่ยม
39040302 ดอนปอ ระดับดีเยี่ยม
39040303 สร้างเสี่ยน ระดับดีเยี่ยม
39040304 จอมบึงพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
39040305 บุ่งแก้ว ระดับดีเยี่ยม
39040306 หนองสระพัง ระดับดีเยี่ยม
39040307 หนองโน ระดับดีเยี่ยม
39040308 นาทับควาย ระดับดีเยี่ยม
39040309 ซัมเบ็ญ ระดับดีเยี่ยม
39040310 โนนอุดมพัฒนา ระดับดีเยี่ยม