รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ ศรีบุญเรือง ตำบล ศรีบุญเรือง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39040201 ศรีบุญเรือง ระดับพื้นฐาน
39040202 ห้วยฮวก ระดับดีเยี่ยม
39040203 ห้วยหว้า ระดับดีเยี่ยม
39040204 นาแพง ระดับดี
39040205 หนองแตง ระดับดีเยี่ยม
39040206 โคกสูง ระดับมาก
39040207 หนองบัวน้อย ระดับมาก
39040208 จอมทอง ระดับมาก
39040209 ลาดกรุงศรี ระดับมาก
39040210 ศรีวิชัย ระดับดีเยี่ยม
39040211 นาฝาย ระดับพัฒนา
39040212 ศรีโพธิ์ทอง ระดับดีเยี่ยม
39040213 ศรีนคร ระดับดีเยี่ยม
39040214 นาคำเหนือ ระดับดีเยี่ยม
39040215 โคกสวรรค์ ระดับมาก
39040216 บ้านห้วยวังทอง ระดับดี