รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ ศรีบุญเรือง ตำบล เมืองใหม่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39040101 โนนสูงเปลือย ระดับดีเยี่ยม
39040102 เมืองใหม่ ระดับดีเยี่ยม
39040103 หนองทุ่งมน ระดับดีเยี่ยม
39040104 หนองม่วง ระดับดีเยี่ยม
39040105 ชมพูทอง ระดับดีเยี่ยม
39040106 โนนสง่า ระดับดี
39040107 ม่วงแก้ว ระดับดีเยี่ยม
39040108 ศรีเมืองใหม่ ระดับดีเยี่ยม
39040109 มอใต้ ระดับดี
39040110 โนนสว่าง ระดับดี
39040111 ทุ่งพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
39040112 ห้วยไผ่ ระดับดี
39040113 สันติสุข ระดับดีเยี่ยม
39040114 ศรีเจริญ ระดับดีเยี่ยม
39040115 ดอนหัน ระดับดีเยี่ยม