รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ โนนสัง ตำบล ปางกู่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39031001 ดอนกู่ ระดับพื้นฐาน
39031002 โสกแคน ระดับดีเยี่ยม
39031003 หนองบัวเงิน ระดับดีเยี่ยม
39031004 หนองแวงป่งสัง ระดับดีเยี่ยม
39031005 โสกปลาขาว ระดับดี
39031006 หนองหญ้าปล้อง ระดับพัฒนา
39031007 หนองจาน ระดับดีเยี่ยม
39031008 หนองม่วย ระดับดี
39031009 นิคมศรีวิไล ระดับดีเยี่ยม
39031010 หนองแวงด่าน ระดับดีเยี่ยม