รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ โนนสัง ตำบล นิคมพัฒนา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39030901 นิคมพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
39030902 หนองหัววัว ระดับดีเยี่ยม
39030903 ภูเก้า ระดับดีเยี่ยม
39030904 โคกสง่า ระดับดีเยี่ยม
39030905 โคกสะอาด ระดับดีเยี่ยม
39030906 หนองนาเลิง ระดับดี
39030907 นิคมทองหลาง ระดับดีเยี่ยม
39030908 โสกแดง ระดับดีเยี่ยม
39030909 โสกม่วง ระดับดีเยี่ยม
39030910 ดงบาก ระดับดีเยี่ยม
39030911 โคกเจริญ ระดับดีเยี่ยม