รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ โนนสัง ตำบล โคกม่วง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39030801 โคกม่วง ระดับดีเยี่ยม
39030802 โคกศรีเรือง ระดับดีเยี่ยม
39030803 ข่าน้อย ระดับดีเยี่ยม
39030804 แมด ระดับดีเยี่ยม
39030805 ตาดไฮ ระดับดีเยี่ยม
39030806 หนองปิง ระดับดีเยี่ยม
39030807 บุ่งบก ระดับดีเยี่ยม
39030808 วังมน ระดับดีเยี่ยม
39030809 ชัยมงคล ระดับดีเยี่ยม