รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ โนนสัง ตำบล โคกใหญ่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39030701 โคกใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
39030702 ท่าเรือ ระดับดีเยี่ยม
39030703 หนองตานา ระดับดีเยี่ยม
39030704 โนนปอแดง ระดับดีเยี่ยม
39030705 โคกน้อย ระดับดีเยี่ยม
39030706 หนองสะแบง ระดับดีเยี่ยม
39030707 โนนยาว ระดับดีเยี่ยม