รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ โนนสัง ตำบล โนนเมือง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39030601 โนนเมือง ระดับดีเยี่ยม
39030602 โนนตาล ระดับดีเยี่ยม
39030603 โนนสว่าง ระดับดีเยี่ยม
39030604 โคกม่วงชุม ระดับดีเยี่ยม
39030605 ห้วยบง ระดับดีเยี่ยม
39030606 ห้วยมะหรี่ ระดับดีเยี่ยม
39030607 ภูศรีทอง ระดับดีเยี่ยม