รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ โนนสัง ตำบล บ้านค้อ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39030501 ค้อ ระดับดีเยี่ยม
39030502 โคกป่ากุง ระดับดีเยี่ยม
39030503 หนองงูเหลือม ระดับดีเยี่ยม
39030504 กุดฉิม ระดับดีเยี่ยม
39030505 หนองทุ่ม ระดับพื้นฐาน
39030506 ท่าศิลา ระดับดีเยี่ยม
39030507 หนองนกเขียน ระดับดีเยี่ยม
39030508 กุดแห่ ระดับดีเยี่ยม
39030509 โพธิ์ชัย ระดับดีเยี่ยม
39030510 ศรีวิไล ระดับดีเยี่ยม