รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ โนนสัง ตำบล กุดดู่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39030401 กุดดู่เหนือ ระดับดีเยี่ยม
39030402 กุดดู่ใต้ ระดับดีเยี่ยม
39030403 หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
39030404 กุดคอเมย ระดับดีเยี่ยม
39030405 หนองโดน ระดับดีเยี่ยม
39030406 หนองเม็ก ระดับดีเยี่ยม
39030407 หัวขัว ระดับดีเยี่ยม
39030408 โสกช้าง ระดับดีเยี่ยม
39030409 หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
39030410 หัวขัวสันติสุข ระดับดีเยี่ยม
39030411 ศรีสมบูรณ์ ระดับดีเยี่ยม
39030412 กุดดู่ก้าวหน้า ระดับดีเยี่ยม
39030413 กุดดู่โพธิ์ทอง ระดับดีเยี่ยม
39030414 หนองเจริญ ระดับดีเยี่ยม