รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ โนนสัง ตำบล หนองเรือ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39030301 หนองเหมือดแอ่ ระดับดีเยี่ยม
39030302 โคกป่ากุง ระดับดีเยี่ยม
39030303 หนองลุมพุก ระดับดีเยี่ยม
39030304 ท่าลาด ระดับดีเยี่ยม
39030305 หนองเหมือดแอ่ ระดับดีเยี่ยม
39030306 หนองกุงจารย์ผาง ระดับดีเยี่ยม
39030307 หนองกุงคำไฮ ระดับดีเยี่ยม
39030308 นาล้อม ระดับดีเยี่ยม
39030309 หนองโน ระดับดีเยี่ยม
39030310 โนนสะอาด ระดับดีเยี่ยม
39030311 หนองเรือ ระดับดีเยี่ยม
39030312 ใหม่ท่าลาด ระดับดีเยี่ยม
39030313 ทรัพย์ภูเก้า ระดับดีเยี่ยม
39030314 หนองเหมือดแอ่ ระดับดีเยี่ยม