รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ โนนสัง ตำบล บ้านถิ่น
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39030201 ถิ่น ระดับดี
39030202 กุดกวางสร้อย ระดับดี
39030203 หินสิ่ว ระดับดี
39030204 หนองเล้าข้าว ระดับดี
39030205 โสกก้านเหลือง ระดับดีเยี่ยม
39030206 โนนสูง ระดับดีเยี่ยม
39030207 โนนคูณ ระดับดี
39030208 นิคมโคกม่วง ระดับดี
39030209 หนองสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
39030210 สันติสุข ระดับดีเยี่ยม