รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ โนนสัง ตำบล โนนสัง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39030101 โนนสัง ระดับดี
39030102 โนนสงเปลือย ระดับดี
39030103 ทุ่งสว่าง ระดับดี
39030104 โนนภูทอง ระดับมาก
39030105 โคกกลาง ระดับดี
39030106 หนองแวงงิ้วตาก ระดับดี
39030107 โสกจาน ระดับมาก
39030108 โนนศิลา ระดับดี
39030109 ฝายหิน ระดับมาก
39030110 โนนสังกลาง ระดับดี
39030111 โคกกลางสามัคคี ระดับดี
39030112 หนองแวงพัฒนา ระดับดี
39030113 โสกจานพัฒนา ระดับมาก
39030114 โนนสังพัฒนา ระดับดี
39030115 ศรีสำโรง ระดับดี