รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ นากลาง ตำบล กุดแห่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39021301 กุดแห่ ระดับมาก
39021302 โพธิ์ค้ำ ระดับมาก
39021303 หนองแกน้อย ระดับมาก
39021304 ศรีอุบล ระดับมาก
39021305 ป่าแดงงาม ระดับมาก
39021306 สนามชัย ระดับมาก
39021307 ฝายแดง ระดับมาก
39021308 พรสวรรค์ ระดับมาก
39021309 พรชัย ระดับมาก