รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ นากลาง ตำบล ดงสวรรค์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
39021101 ดงสวรรค์ ระดับดีเยี่ยม
39021102 พนาวัลย์ ระดับมาก
39021103 สันติสุข ระดับดีเยี่ยม
39021104 เกษมณี ระดับดีเยี่ยม
39021105 โนนธาตุพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
39021106 ห้วยหาน ระดับดี
39021107 บนศรีวิไลย์ ระดับดีเยี่ยม
39021108 โนนวิไล ระดับดีเยี่ยม
39021109 สระแก้ว ระดับดี